REGULAMIN SERWISU Przychodnia VITA | VITA

REGULAMIN SERWISU Przychodnia VITA

Serwis TELEKONSULTACJE jest prowadzony przez VITA Management sp. z o.o., ul. Oławska 15, 50-123 Wrocław, NIP 8971818428, REGON 363473349, KRS 0000595692.
1. DEFINICJE

 • Serwis – Serwis TELEKONSULTACJE dostępny pod adresem https://vita.wroclaw.pl/txt/telekonsultacje za pośrednictwem którego Pacjent może dokonywać zakupu określonych Usług.
 • Pacjent – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności dokonująca zakupów na swój lub cudzy rachunek.
 • Przychodnia VITA / Właściciel Serwisu – VITA Management sp. z o.o., ul. Oławska 15, 50-123 Wrocław, NIP 8971818428, REGON 363473349, KRS 0000595692, e-mail: kontakt@vita.wroclaw.pl.
 • Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności” i „Polityką Cookies”.
 • Usługa – usługi prezentowane w ramach Serwisu, przeznaczone do sprzedaży.
 • Świadczenia medyczne – specjalistyczna konsultacja medyczna on-line w realizacji której kontakt pomiędzy Pacjentem a Lekarzem odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Serwisu, a Pacjentem za pośrednictwem Serwisu.
 • Tpay - system płatności elektronicznych akceptowanych przez Serwis pozwalający na szybkie płatności za Usługi nabywane w Serwisie. Serwis Tpay jest wykorzystywany przez System płatności Tpay należący do spółki: Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań.
 • Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny w stosunku do Przychodnia VITA pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
 • Potwierdzenie zakupu – wiadomość e-mail wysłana przez Serwis na adres poczty elektronicznej wskazany przez Pacjenta (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Serwisie) potwierdzająca, że zamówiona usługa może zostać zrealizowana.
 • Zamówienie – czynność podejmowana przez Pacjenta, polegająca na wyborze w ramach Serwisu określonych Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Serwisu Umowy Sprzedaży tych Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa:
 • zasady korzystania z Serwisu,
 • warunki składania Zamówień na Usługi oferowane przez Serwis,
 • sposoby uiszczania przez Pacjenta zapłaty Usług nabywanych w Serwisie,
 • uprawnienia Pacjenta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od umowy nabycia Usług,
 • zasady składania i rozpatrywania reklamacji,
 • zasady świadczenia Usług Serwisu.
 1. Do korzystania ze Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z funkcjonalności Serwisu, składania Zamówień, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. W ramach korzystania ze Serwisu zabronione jest dostarczanie przez Pacjentów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Pacjent zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Serwisu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

3. INFORMACJE O USŁUGACH

 1. Informacje o Usługach dostępnych w asortymencie Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach Serwisu podawane są w złotych.

4. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Przeglądanie asortymentu Serwisu oraz składanie Zamówień przez Pacjenta na Usługi znajdujące się w asortymencie Serwisu nie wymagają rejestracji.
 2. Pacjent może składać Zamówienia na Usługi dostępne w asortymencie Serwisu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz przerw technicznych.
 3. Przychodnia VITA nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w chwili zawierania transakcji w Serwisie oraz błędów oprogramowania i innych wad urządzenia końcowego Pacjenta.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji, a w szczególności:
 2. wypełnić formularz zamówienia podając: imię, nazwisko, adres mailowy (a w przypadku Pacjenta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
 3. zaakceptować niniejszy regulamin, 
 4. kliknąć przycisk „Zapłać za wizytę, aby dokończyć procedurę”.
 1. W procesie składania Zamówienia Pacjent obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Usługi.
 2. Rozliczenia transakcji nabycia Usług w Serwisie przeprowadzane są za pośrednictwem:
 1. przelewu elektronicznego – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu za pośrednictwem systemu Tpay - zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://tpay.com/regulaminy ,
 2. przelewem bankowym płatne bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu,
 3. karty płatniczej – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu,
 4. blikiem – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Serwisu,
 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Pacjent ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności.
 2. Wysłanie przez Pacjenta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Pacjenta zawarcia z Właścicielem Serwisu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia do Pacjenta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Pacjent dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Serwisu zapłaty.
 5. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Pacjenta wiadomości, o której mowa w ust. 9 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Zamówienie traktuje się jako prawidłowo złożone, kiedy Pacjent prawidło dokonał zamówienia Usługi oraz dokonał pełnej wpłaty.
 7. Realizacja usługi następuje po opłaceniu Usługi przez Pacjenta.
 8. Pacjent zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych, niezbędnych do stworzenia zamówienia.
 1. Zamówienie niepełne lub co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane ręcznie przez obsługę Serwisu. Zamówienie takie może zostać anulowane przez Przychodnia VITA, o czym wnioskujący zostanie poinformowany mailową w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia.
 2. Przychodnia VITA zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania wniosku potwierdzić zamówienie u Pacjenta drogą internetową lub telefoniczną (ustalić / potwierdzić termin wizyty). Czas ten może zostać wydłużony, w przypadku, gdy wypada on w dni ustawowo wolne od pracy.
 3. Zamówienie uznaje się za anulowane przez Pacjenta, jeżeli w terminie 5 dni roboczych od dnia wypełnienia formularza i wysłania do serwera Przychodnia VITA nie wpłynie opłata za Usługę.
 4. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:
 1. podania przez Pacjenta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,
 2. braku możliwości kontaktu z Pacjentem pod podanym w zamówieniu adresem e- mail,
 3. nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Pacjenta,
 4. uznania przez Przychodnię VITA, że w przypadku zamówienia złożonego przez Pacjenta występuje uzasadnione podejrzenie działania Pacjenta niezgodnego z prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Serwisie, podszywania się pod inną osobę.

5. PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Pełna kwota należna za Zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego Zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt nabytych przez Pacjenta Usług.
 2. Ceny Usług zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Serwisu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

6. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niezabezpieczony Pacjent może pisemnie odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wniosek o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres email: kontakt@vita.wroclaw.pl lub listownie na adres: Przychodnia VITA , ul. Oławska 15, 50-123 Wrocław.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 3. Właściciel Serwisu dokona zwrotu wartości Zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Pacjenta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
 4. W przypadku skorzystania ze świadczeń medycznych nie jest możliwe odstąpienie od umowy gdyż została ona wykonana.
 5. Ponadto odstąpienie od umowy nie ma zastosowania w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.
 6. W przypadku kiedy usługa nie będzie mogła zostać zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Właściciela Serwisu nastąpi zwrot środków poniesionych ze strony Pacjenta.
 7. W przypadku kiedy usługa nie będzie mogła zostać zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Pacjenta każda sprawa będzie indywidualnie rozpatrywana przez Właściciela Serwisu. Każdą taką sytuację należy zgłosić za pomocą adresu e-mail: kontakt@vita.wroclaw.pl .

 
7. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Na wniosek Pacjenta możliwa jest zmiana realizowanej Usługi.
 2. Właściciel Serwisu w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia Usługi, jaką jest e-porada, pod warunkiem jednakże, iż nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Serwisu oraz Pacjenta.
 3. Pacjent, korzystając ze Serwisu zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich),
 2. korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych klientów Serwisu,
 3. niewykorzystywania Serwisu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Serwisu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
 5. korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

8. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podawane przez Pacjentów w Serwisie przetwarzane są przez VITA Management sp. z o.o., ul. Oławska 15, 50-123 Wrocław. (Administrator danych osobowych).
 2. Podanie danych osobowych przez Pacjenta jest obowiązkowe, gdyż jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży. Przychodnia VITA przetwarza dane osobowe w celu zawarcia z Pacjentem i wykonywania umów sprzedaży Usług nabytych w Serwisie zgodnie z art. 6 ust 1. lit b) RODO.
 3. Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane na podstawie zgłoszenia skierowanego do Administratora.
 4. Pacjent podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Pacjentów znajdują się na stronie internetowej Serwisu w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania plików cookies – zawiera Polityka Cookies dostępna w Serwisie.

9. REKLAMACJE

 1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących Serwisu można przekazać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@vita.wroclaw.pl
 2. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych, reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu wszystkich danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji na adres: Przychodnia VITA, ul. Oławska 15, 50-123 Wrocław, lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@vita.wroclaw.pl
 3. W przypadku reklamacji lub roszczenia związanego z realizacją Usługi w Przychodnia VITA Pacjent na wezwanie Przychodnia VITA dokona czynności umożliwiających otrzymanie przez Przychodnia VITA wszelkich informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia reklamacji.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu są własnością Właściciela Serwisu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zmiana regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie https://vita.wroclaw.pl/txt/telekonsultacje (w tym również do pobrania w formacie PDF). O zmianie regulaminu Przychodnia VITA informuje poprzez komunikat w Serwisie.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży Usługi jest sąd właściwy według właściwości ogólnej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 24.04.2020 roku.