Regulamin e-rejestracji | VITA

Regulamin e-rejestracji

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REJESTRACJI INTERNETOWEJ
VITA PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW I STOMATOLOGÓW

 

§1Postanowienia ogólne

1. Właścicielem oraz Administratorem systemu rejestracji internetowej i stroną sprawującą nadzór nad jego sprawnym funkcjonowaniem jest Vita Management Sp. Z o.o., ul. Oławska 15, 50-123 Wrocław, NIP: 897 18 18 428, REGON: 363558850, KRS: 0000597563 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS.

2. Celem wdrożenia systemu rejestracji internetowej jest umożliwienie Pacjentom dokonania rejestracji on-line na wybrane usługi medyczne świadczone przez Vita Przychodnia Lekarzy Specjalistów i Stomatologów.

3. Niniejszy regulamin określa zasady umożliwiające dokonanie rezerwacji na planowe konsultacje specjalistyczne i inne usługi świadczone prze Vita Przychodnia Lekarzy Specjalistów i Stomatologów, a także na odwołanie umówionej wcześniej wizyty poprzez System rejestracji Internetowej.

4. Korzystanie z systemu Rejestracji możliwe jest dopiero po otrzymaniu e-mail wygenerowanego w recepcji Przychodni VITA i zalogowaniu się przy użyciu przesłanych danych oraz po akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.

5. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.vita-wroclaw.com.pl a na żądanie Użytkownika udostępniony jest również w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.

6. Zawiadomienia o każdorazowej zmianie treści regulaminu będą udostępniane użytkownikom na stronie internetowej www.vita-wroclaw.com.pl

§2 „Słowniczek”

Niżej wymienionym określeniom należy przypisać następujące znaczenie:

1.Adm inistrator Portalu - Vita Sp. Z o.o., ul. Oławska 15, 50 - 123 Wrocław, NIP: 897 18 18 931, REGON: 363558850, KRS: 0000597563 – Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS.

2. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną zapewniającą dostęp do Konta na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
Usługa jest świadczona za pośrednictwem Portalu wyłącznie w celu umożliwienia Pacjentom rejestracji internetowej na wybrane usługi medyczne.

3. Portal/Serwis – strona www prezentująca informacje o firmie oraz jej usługach oraz umożliwiająca dostęp Użytkownikowi do jego danych oraz skorzystanie z rejestracji internetowej na wybrane usługi medyczne w Przychodni VITA.

4. Użytkownik – osoba fizyczna (pacjent), która korzysta z Usługi poprzez Portal celu rejestracji internetowej na wybrane usługi medyczne.

5. Konto – wydzielona przestrzeń Portalu www.vita-wroclaw.com.pl identyfikowana unikalną nazwą Użytkownika i z abezpieczona hasłem Użytkownika, na której Użytkownik Konta zapisuje Dane.

6. Baza Kont – zbiór danych osobowych Użytkowników Konta e-rejestracji Przychodni VITA, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób przez Administratora Portalu, jako administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. tj. 2002.101.926 z późn. Zm.) w celu świadczenia Usługi za pośrednictwem Portalu.

7. Nazwa Użytkownika /Numer Karty (login) – ciąg znaków tworzący indywidualny numer Klienta zabezpieczający dostęp do Konta na Portalu.

8. Hasło użytkownika – ciąg znaków zabezpieczający dostęp do Konta.

9. Pacjent – osoba fizyczna, która zmierza zarejestrować się na wybrane usługi medyczne za pośrednictwem Portalu i która z chwilą założenia Konta staje się Użytkownikiem Portalu.

§3 Rejestracja w Portalu

1. Warunkiem korzystania z Usług jest: - zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu,

-rejestracja Użytkownika

-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

2. Rejestracja Użytkownika polega na wyrażeniu zgody na pobieranie i przetwarzanie adresu e-mail przez VITA Sp. Z o.o. Na podany przez Użytkownika adres e-mail Użytkownik otrzymuje wygenerowany automatycznie e-mail z hasłem do Serwisu. Numer Karty jest nadawany recepcji Przychodni VITA podczas osobistej wizyty bądź rejestracji na usługę medyczną, co w Serwisie stanowi nazwę Użytkownika.

3. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że:

- zapoznał się z Regulaminemi zobowiązuje się do jego przestrzegania

- wszelkie dane, które mają status danych osobowych, wprowadza do usługi w sposób świadomy i dobrowolny,

- wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją usługi rejestracji internetowej przez Vita Sp. Z o.o.

4. Rezerwacja usługi w Systemie Rejestracji Internetowej możliwa jest po uprzednim aktywowaniu konta.

5. Po nadaniu Numeru Karty w recepcji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wygenerowany automatycznie e-mail z hasłem do konta. E-mail z hasłem jest ważny bezterminowo, a  aktywacji konta Użytkownik może dokonać w dowolnym czasie, posiadając numer karty.

6. Logowanie do systemu rejestracji internetowej wymaga każdorazowo podania nazwy użytkownika i hasła dostępu.

7. Do korzystania z systemu rejestracji internetowej upoważnia hasło dostępu. Ustalenie hasła dostępu jest automatycznie generowane w recepcji Przychodni VITA.

8. Hasło wygenerowane automatycznie przez recepcję Przychodni VITA może być dowolnie zmienione przez Użytkownika. Jest to możliwe po zalogowaniu się do Systemu Rejestracji Internetowej, a następnie skorzystanie z opcji „Zmiana hasła”.

9. Hasło dostępu znane jest jedynie użytkownikowi. Vita Sp. Z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie hasła osobom trzecim.

10. W celu odzyskania zapomnianego hasła można skorzystać z opcji „Nie mogę się zalogować”, a system poprowadzi Użytkownika przez proces odzyskania hasła.

§4 Zasady korzystania z usług

1.W celu skorzystania z Usługi Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Zalecane jest używanie przeglądarek internetowych: Internet Explorer (wersja 8 i wyżej), Safari, Mozilla Firefox.

2. Za pośrednictwem Systemu Rejestracji Internetowej Pacjent ma możliwość umówić się na 3 wizyt maksymalnie. W momencie realizacji jednej z wizyt limit zostaje odnowiony.

3.Jeśli pacjent nie skorzysta z 3 wizyt, a wcześniej ich nie odwoła za pośrednictwem Rejestracji Internetowej, telefonicznie, za pośrednictwem e-mail lub osobiście, na przynajmniej 5 godzin przed planowaną wizytą, konto Użytkownika zostaje zablokowane.

4. Odblokowanie konta Użytkownika może nastąpić telefonicznie lub osobiście w recepcji Przychodni VITA.

5. System Rejestracji Internetowej udostępnia możliwość zarezerwowania wizyty w dowolnym okresie. Rejestracja internetowa odbywa się 24h/dobę.

6. Pacjent w trakcie dokonywania rezerwacji terminu ma możliwość wpisania uwag, które są widoczne dla pracowników Recepcji Przychodni VITA, takich jak chęć uzyskania faktury VAT za daną usługę medyczną.

7. Po dokonaniu rezerwacji terminu wybranej usługi, Pacjent nie otrzymuje potwierdzenia rejestracji drogą e-mail. Dokonane rezerwacje są widoczne w zakładce „Umówione wizyty”.

8. Przed umówioną wizytą pacjent zgłasza się przynajmniej 15 minut wcześniej do recepcji Przychodni VITA przed planowanym czasem wizyty z dokumentem tożsamości celem potwierdzenia danych i dokonania opłaty za usługę.

§5 Prawa i Obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik z poziomu swojego konta może zarządzać zgromadzonymi na nim danymi, w tym może przeglądać, modyfikowaći usuwać dane.

2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z usługi za pośrednictwem portalu wyłącznie w celu dokonania rejestracji internetowej na wybrane usługi medyczne.

3. Użytkownik może wykorzystać konto tylko do celów zgodnych z prawem

4. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, prowadzić do łamania haseł innych użytkowników lub ich loginów, bądź też prób uzyskania dostępu do danych osób trzecich.

§6 Odpowiedzialność

1. Administrator obsługuje Portal oraz świadczy usługę dostępu do konta z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie Ha sła Użytkownika, Loginu Użytkownika lub danych zamieszczonych na koncie osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa.

3.Administrator nie odpowiada za szkody i straty powstałe w skutek działania siły wyższej.

4. W przypadku stwierdzenia, że wprowadzone przy zakładaniu konta dane są fikcyjne, Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta.

§7 Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi rejestracji internetowej. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. W celu szybkiego rozpoznania reklamacji, powinna ona zawierać następujące informacje:

- dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację, jako Użytkownika na Portalu,

-uwagi Użytkownika, okoliczności uzasadniającereklamację Użytkownika

- ewentualne sugestie Użytkownika, co do sposobu usunięcia zarzucanego naruszenia

2. Administrator zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamacjęoraz w jakiś sposób zamierza ją załatwić lub informując obraku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia do datkowych okoliczności związanych ze świadczonymi usługami, Administrator zawiadomi o tym fakcie Użytkownika.

§8 Przechowywanie danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych składających się na zawartość Bazy Kont jest Vita Sp. Z o.o., ul.Oławska 15, 50-123 Wrocław, która zobowiązuje się przetwarzać dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług rejestracji internetowej oraz udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującym prawem. Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe w innym celu jedynie za zgodą Użytkownika.

2. Użytkownik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych zapisanych w Bazie Kont.

3. Użytkownik zobowiązuje się do podania własnych danych osobowych oraz prawidłowych danych kontaktowych.

§9 Rozwiązanie umowy

1. Użytkownik w każdej chwili uprawniony jest do rezygnacji z świadczeń rejestracji internetowej. W celu zamknięcia konta, Użytkownik przesyła na adrese-mail kontakt@vita.wroclaw.pl swoje dane takie jak imię, nazwisko i numer karty oraz informację o chęci zamknięcia konta.

2. Administratorowi przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, w razie następujących działań Użytkownika:

- zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa i prób nieuprawnionego dostępu do danych znajdujących się na stronie,

- wykorzystywania usług strony do celów niezgodnych z prawem.

§ 10 Zmiany Regulaminu

1. Zmiany regulaminu są publikowane na Portalu.

2. Poinformowanie o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści regulaminu, może wypowiedzieć zawartą umowę (zrezygnować ze świadczenia usług rejestracji internetowej) w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianie.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie systemu Rejestracji Internetowej należy zgłaszać pod adresem kontak@vita.wroclaw.pl.

2. Vita sp. z o.o. zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania informacji powierzonych przez klienta w sposób zgodny z obowiązującym prawem i Polityką Prywatności dostępną tutaj. Wersja 1 Regulaminu obowiązująca na dzień 21.03.2017

3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Vita Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Vita)

Dane kontaktowe spółki VITA znajdują się pod adresem http://www.vita.wroclaw.pl/form/kontakt

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a spółką VITA, marketingu bezpośredniego usług, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów lub usług spółki VITA.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające spółkę VITA w jej statutowej działalności.

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do bycia zapomnianym.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. 

Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać od nas żadnych informacji reklamowych lub promocyjnych, prosimy o taką informację. Wówczas Państwa adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej i nie będziecie otrzymywać naszych newsletterów i alertów. Wszystkie wiadomości reklamowe i promocyjne zostaną automatycznie zablokowane. 

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Kontakt do inspektora danych osobowych: iod@vita.wroclaw.pl