Medycyna pracy | VITA

Medycyna pracy

Medycyna pracyBadanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia 70 zł
Badanie okulistyczne (wymagane do orzecznictwa z zakresu medycyny pracy) 70 zł
Badanie okulistyczne z wydaniem recepty okularowej 100 zł
Badanie laryngologiczne (wymagane do orzecznictwa z zakresu medycyny pracy) 70 zł
Badanie neurologiczne (wymagane do orzecznictwa z zakresu medycyny pracy) 70 zł
Badanie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka) 60 zł
Badanie psychologiczne sprawnośći psychotechnicznej (operatorzy urządzeń, suwnicowi, spawacze, itp.) w ramach badań medycyny pracy 95 zł
Badanie psychologiczne szczególnej sprawności psychofizycznej kierowców w ramach badań medycyny pracy 110 zł
Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu 150 zł
Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu:
- osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem
- osoby przedłużające ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem
- osoby wykonujące przewóz drogowy (kierowcy autobusów, ciężarówek, kierowcy taksówek)
- osoby, którym cofnięto lub ograniczono urawnienia do kierowania pojazdami (skierowana przez policję i starostwo) - alkohol lub punkty
- osoby skierowane przez lekarza jeżeli ten stwierdził możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań do kierowania pojazadem
- kierowcy pokazdów uprzywilejowaych lub przewożących wartości pieniężne
- instruktorzy nauki jazdy, kadydaci na instruktorów nauki jazdy, egzaminatorzy, kandydaci na egzaminatorów
150 zł
Wydanie duplikatu orzeczenia psychologicznego 30 zł
Badanie lekarskie osób starających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców kategorii A/B (konsultacja lekarza uprawnionego, konsultacja okulistyczna,oznaczenie poziomu cukru) 200 zł
Badanie lekarskie osób starających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców kategorii C/D/C+E/ D+E (w tym konsultacja lekarza uprawnionego, konsultacja okulistyczna, neurologiczna, laryngologiczna, oznaczenie poziomu cukru we krwi) 280 zł
Badania lekarskie osób starających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku posiadania badań specjalistycznych (w tym konsultacja lekarza uprawnionego, oznaczenie poziomu cukru) 200 zł
Przegląd stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy 98,40 zł
Udział lekarza medycyny pracy w komisji BHP - 1 godz. 79,95 zł
Lustracja stanowisk pracy wraz z protokołem pokontrolnym 79,95 zł
Przeprowadzenie badania i wydanie orzeczenia lekarskiego osobie ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na broń (w przypadku posiadania przez pacjentów wszystkich wymaganych badań lekarskich) 150 zł
Przeprowadzenie badania i wydanie orzeczenia lekarskiego osobie ubiegającej się o pozwolenie na broń 270 zł
przeprowadzenie badania i wydanie orzeczenia lekarskiego osobie posiadającej pozwolenie na broń 270 zł
Badanie osoby narażonej na promieniowanie jonizujące + zaświadczenie lekarskie 150 zł
Badanie wstępne, okresowe i kontrolne pracownika ubiegającego się o pracę w tropiku + zaświadczenie 120 zł
Badanie lekarskie kontrolne po chorobie trwającej ponad 30 dni 40 zł