Medycyna pracy

Medycyna pracyBadanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem orzeczenia 55,00 zł
Badanie okulistyczne (wymagane do orzecznictwa z zakresu MP) 50,00 zł
Badanie okulistyczne z wydaniem recepty okularowej 50,00 zł
Badanie laryngologiczne (wymagane do orzecznictwa z zakresu MP) 50,00 zł
Badanie neurologiczne (wymagane do orzecznictwa z zakresu MP) 50,00 zł
RTG klatki piersiowej 28,00 zł
EKG + opis 20,00 zł
Badanie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych ( książeczka ) 50,00 zł
Wymazy w kierunku Salmonella, Shigella – 3- krotne badanie z wydaniem książeczki oraz badanie kolejne 100,00 zł
Badanie psychologiczne sprawnośći psychotechnicznej (operatorzy urządzeń, suwnicowi, spawacze, itp.) w ramach badań medycyny pracy 95,00 zł
Badanie psychologiczne szczególnej sprawności psychofizycznej kierowców w ramach badań Medycyny pracy 110,00 zł
Badanie widzenia zmierzchowego dla klientów indywidualnych 61,50 zł
Badanie wrażliwości na olśnienie dla klientów indywidualnych 61,50 zł
Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu 150,00 zł
Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu:
- Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem
- Osoby przedłużające ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem
- Osoby wykonujące przewóz drogowy (kierowcy autobusów, ciężarówek, kierowcy taksówek)
- Osoby, którym cofnięto lub ograniczono urawnienia do kierowania pojazdami (skierowana przez policję i starostwo) - Alkohol lub punkty
- Osoby skierowane przez lekarza jeżeli ten stwierdził możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań do kierowania pojazadem
- Kierowcy pokazdów uprzywilejowaych lub przewożących wartości pieniężne
- Instruktorzy nauki jazdy, kadydaci na instruktorów nauki jazdy, egzaminatorzy, kandydaci na egzaminatorów
150,00 zł
wydanie duplikatu orzeczenia psychologicznego 30,00 zł
Badanie lekarskie osób starających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców kategorii A/B (konsultacja lekarza uprawnionego, konsultacja okulistyczna,oznaczenie poziomu cukru) 200,00 zł
Badanie lekarskie osób starających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców kategorii C/D/C+E/ D+E (W tym konsultacja lekarza uprawnionego, konsultacja okulistyczna, neurologiczna, laryngologiczna, oznaczenie poziomu cukru we krwi) 280,00 zł
badania lekarskie osób starających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku posiadania badań specjalistycznych (konsultacja lekarza uprawnionego,oznaczenie poziomu cukru) 200,00 zł
Przegląd stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy 98,40 zł
Udział lekarza medycyny pracy w komisji BHP- 1 godz 79,95 zł
Lustracja stanowisk pracy wraz z protokołem pokontrolnym 79,95 zł
Przeprowadzenie badania i wydanie orzeczenia lekarskiego osobie ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na broń (w przypadku posiadania przez pacjentów wszystkich wymaganych badań lekarskich) 150,00 zł
Przeprowadzenie badania i wydanie orzeczenia lekarskiego osobie ubiegającej się o pozwolenie na broń 270,00 zł
przeprowadzenie badania i wydanie orzeczenia lekarskiego osobie posiadającej pozwolenie na broń . 270,00 zł
Badanie osoby narażonej na promieniowanie jonizujące + zaświadczenie lekarskie 150,00 zł
Badanie wstępne, okresowe i kontrolne pracownika ubiegającego się o pracę w tropiku + zaświadczenie 120,00 zł
badani lekarskie kontrolne (po chorobie trwającej ponad 30 dni) 40,00 zł
OB. 4,00 zł
morfologia krwi 10,00 zł
Retikulocyty 13,00 zł
badanie ogólne moczu 6,00 zł
cholesterol 5,50 zł
cholesterol LDL 6,50 zł
cholesterol HDL 6,50 zł
Trójglicerydy 6,50 zł
Lipidogram 16,00 zł
poziom cukru we krwi 4,00 zł
Aminotransfereza alaninowa (ALAT, GPT) 5,00 zł
Aminotransfereza asparaginianowa (ASPAT,GOT) 5,00 zł
g-glutamylo-transpeptydaza (gamma-GT,GGTP) 8,00 zł
bilirubina całkowita 6,00 zł
Spirometria 20,00 zł
Audiogram 20,00 zł
HBs antygen 17,00 zł
Przeciwciała anty-HBS - test ilościowy 35,00 zł
HIV (przeciwciała) 35,00 zł
Przeciwciała anty - HCV 35,00 zł
Próba oziębieniowa+termometria skórna+ czucie wibracji 85,00 zł